חיפוש

ההבחנה בין "דיוור ישיר" והודעות "ספאם"


ההבחנה החוקית בין דיוור ישיר" והודעות "ספאם" הוגדרה השבוע בפרסום של הרשות למשפט, מידע וטכנולוגיה ("רמו"ט") באמצעות הנחיית רשם מאגרי המידע בנושא פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר. נקבעו גם המנגנונים החוקיים שיש לנקוט על מנת להימנע מחשיפה לתביעות.


בנוסף פרסמה רמו"ט קווים מנחים לעניין רכישת מידע לצרכי דיוור ישיר. על כל זאת ועוד נרחיב כאן:


מה בין דיוור ישיר לבין ספאם?


דיוור ישיר משמעו דיוור המבוסס על השתייכותו של הנמען לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ואילו הודעת ספאם הינה הודעה כללית שאינה מתחשבת במאפייניו של הנמען כלומר שיגור אוטומטי של דבר פרסומות.


המחוקק רואה בעיסוק במתן שירותי דיוור ישיר פעילות לגיטימית אולם קובע שורה של הוראות להסדרת פעילות זו על מנת שזו תיחשב כפעילות לגיטימית. מטרת המחוקק אינה להביא להפסקת תופעת הדיוור הישיר, כי אם להגן על הזכות לפרטיות של אדם משום שהפניה בדיוור ישיר מתבססת על השתייכותו של אדם לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים, לעיתים בניגוד לרצונו.


ההסדר בחוק הנוגע להכשר שניתן לביצוע פעולות של דיוור ישיר הינו מסוג Opt-Out ולא Opt-In אולם, הסתפקות בהיעדר מחאה בדיעבד מצדו של הנמען, במתכונת Opt-Out לפניות נוספות אליו, תתאפשר רק אם עצם הכללתו של אדם במאגר לא נעשתה אגב הפרה אחרת של החוק מלכתחילה; כך למשל שימוש במאגר לדיוור ישיר ברשימת שמות שהועתקה שלא כדין ממאגר אחר בניגוד למטרת הקמתו, או שהתקבלה תוך הפרת חובת סודיות – אינו מתרפא באמצעות הסדר ה - Opt-Out בדיעבד.


  • דיוור ישיר שקשור בתכלית העסקה\ בעלי זיקה לשירות העיקרי שמספקת החברה (לדוגמה: סופרמרקט ששולח מבצעים וקופונים לחבירה מועדון שלו) אינו דורש Opt-In, ולכן מספיק שהנמען אישר בהקלקה על הcheckbox של תנאי השימוש את תנאי השימוש (שם נכתב כי יש כוונה לעשות שימוש שכזה בפרטיו), הרי שמותר לפנות אליו בשנית למטרות אלו.

  • דיוור ישיר שאינו קשור בתכלית העסקה (לדוגמה: הצעות ביטוח שמגיעות עקב הרשמה לאתר בנקאי) דורש מנגנון Opt-In עם הסכמה מדעת בcheckbox נפרד (כלומר ההסכמה בתנאי השימוש אינה מספיקה). יש לשים checkbox להסכמה לתנאי השימוש, ו- בcheckbox נוסף להסכמה לתנאי השימוש.

מומלץ כי המערכת שלכם תבצע רישום LOG של כל הסכמה של כל משתמש (תאריך ושעה) ותתעד את ההסכמות הנ"ל לרבות מועד החלפת הטקסט של הסכמה ונוסחו.


ואם אין דרך להוכיח הסכמה טרם שליחת ההודעה?


בכדי להכשיר שהודעה לא תיחשב כספאם שלא ניתנה לגביו הסכמה מראש הרי שחוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב 1982 קובע שורה של תנאים:

  1. הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחת הדרכים: בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת.

  2. מפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן. כלומר יש לאפשר לנמען להסיר עצמו מקבלת הודעות אלו באמצעות מנגנון Opt Out.

  3. דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמורים בפסקה הראשונה.

לא די בזאת, רמו"ט מנחה כי בפנייה בדיוור ישיר יש לציין את פרטי מאגר המידע (לרבות מספרו) וכי חלה חובת החזקת פרטי מקור המידע, הנתונים עליהם מבוסס המאגר ולמי נמסרו, כדי שהנמען יוכל לממש את זכותו לבקש את מחיקתו מכל אותם מאגרים שסיפקו את הפרטים עליו.


ההנחיה אף מדגישה את זכותם של נמענים שנפגעו כתוצאה מהפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות לגבי דיוור ישיר, להגיש תביעה אזרחית-נזיקית בגין ההפרה וכן את סמכותו של רשם מאגרי המידע לקבוע סנקציות מנהליות כנגד מפרי הוראות החוק.


למלוא ההנחיה עיינו בקובץ כאן


סחר במאגרי מידע


בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1891, נקבע עקרון בסיסי לפיו המידע האישי על כל אדם הוא שלו, ואסור לאחרים לעשות בו שימוש או לפרסם אותו, אלא אם הסכים האדם לשימוש במידע ולמטרה לשמה יעשה השימוש. כלומר, סחר במידע ללא שניתנה הסכמה כאמור, אינו חוקי.


ועל כן יש כאשר מעוניינים להשתמש בפרטים ממאגר של מידע של שירותי דיוור ישיר יש לבצע מספר משימות:

  1. לקבל הצהרה מבעל המאגר כי הוא עומד בדרישות הדין.

  2. לוודא מול פנקס מאגרי המידע את פרטי המאגר הרלוונטי וכי קיבל הסכמות ראויות בנוגע לדבר השימוש אשר הינך מתעתד לבצע.

  3. יש לוודא שלא נעשה שימוש בנתונים אסורים (ת.ז, דת, מוצא, מידע רפואי וכיוצ"ב).

למלוא ההנחיה עיינו בקובץ כאןמאמר זה כולל מידע כללי בלבד לגבי הדין החל בישראל בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, יובהר כי במאמר לעיל מובאים עיקרי הדינים בלבד וכי יש לעמוד בשורה של תנאים נוספים בהתאם לסוג המידע הנאסף, אזרחות וזהות האנשים שלגביהם נאסף המידע ועוד.#חוקהגנתהפרטיות #חוקהתקשרותבזקושידורים #חוקהספאם #הודעותספאם #דיוורישיר #שירותידיוורישיר #תנאישימוש #סחרמאגרמידע

355 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול